Het herroepingsrecht geldt niet voor voor steriele producten of medische producten waar de originele verpakking geopend werd. Gezien de wetgeving rond hygiëne is het onmogelijk medische hulpmaterialen terug te zenden.

Gearguru is een handelsnaam van Henrotech nv

*ARTIKEL X – Recht op verzaking

8.1. De Koper kan binnen veertien (14) werkdagen na aflevering van het product zonder boete en zonder opgaaf van redenen het verzakingsrecht uitoefenen.
8.2. Dit kan enkel wanneer het product en de verpakking in originele, complete, met folie, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren.
8.3. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen, stalen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending.
8.4. De Koper dient het product terug te sturen naar: Henrotech nv Of dient het Product zelf te komen afgeven op dit adres. De kosten die het retour met zich meebrengt, zijn voor rekening van de Koper.
8.5. De Koper dient steeds een retourdocument aan te vragen via info@gearguru.shop.
8.6. In geval hij zijn verzakingsrecht uitoefent, is de Koper verplicht het ontvangen product binnen veertien (14) werkdagen na de levering hier melding van te maken bij Henrotech nv
8.7. Het product dient vervolgens in de staat waarin de Koper het product heeft ontvangen te worden geretourneerd aan Henrotech nv, met vermelding van zijn bankrekeningnummer. De kosten die het retour met zich meebrengt, zijn voor rekening van de Koper.
8.8. Indien de Koper van het verzakingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt Henrotech nv binnen tien (10) dagen zorg voor terugbetaling van het door de koper aan Henrotech nv betaalde middels een bank overschrijving op het rekeningnummer dat Parfas van de Koper hiertoe aangewezen heeft gekregen.
8.9. Henrotech nv is echter nimmer aansprakelijk voor enige schade -diefstal of verlies daaronder begrepen maar niet uitsluitend- die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.
8.10. De Koper kan geen verzakingsrecht uitoefenen voor overeenkomsten betreffende de levering van producten die volgens de specificaties van de Koper zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen.
8.11. Indien het product niet conform de voorwaarden van het verzakingsrecht is ontvangen dan wordt het aankoopbedrag niet gerestitueerd. Het product blijft eigendom van Koper welke verplicht is haar eigendom binnen twee weken af te halen op het voornoemde adres. Op verzoek van de Koper kan het product ook worden bezorgd. De kosten voor de bezorging komen in dat geval ten laste van de Koper.*