Verkoopsvoorwaarden

 

Gearguru is een handelsnaam van Henrotech nv

Artikel 1

De hieronder vermelde clausules en voorwaarden omvatten het geheel der afgesloten akkoorden en overeenkomsten tussen Henrotech nv en de personen die een aankoop wensen te doen bij Henrotech nv, niettegenstaande tegenstrijdige voorwaarden die eventueel kunnen vermeld zijn op bestelbons of andere documenten uitgaande van de Koper, tenzij andere schriftelijke schikkingen tussen beide partijen werden getroffen. Deze algemene voorwaarden bepalen de verkoopsmodaliteiten tussen Henrotech nv en de gebruiker betreffende de bestelling, de betaling en de levering; ze geven tevens de verschillende stappen aan om de bestelling te plaatsen.

Artikel 2

Behalve tegengestelde en wel aangeduide vermelding worden onze offertes zonder verbintenis gedaan en kunnen op elk ogenblik worden herzien.

Artikel 3

Onze prijzen en prijslijsten worden gegeven zonder enige verbintenis en kunnen steeds zonder voorafgaandelijk kennisgeving gewijzigd worden. In geval van een prijsverhoging tussen de datum van bestelling en deze van levering, zal de nieuwe prijs toepasselijk op het ogenblik van de levering verschuldigd zijn. De gebruiker mag in geval van een prijsverhoging afzien van zijn bestelling voor de hoeveelheden die nog te leveren zijn aan de verhoogde prijs.

Artikel 4

Voor elke bestelling zal een toeslag worden aangerekend.  Te verhogen naar gelang het gewicht van het te verzenden goed. Voor alle leveringen buiten België is de toeslag op aanvraag verkrijgbaar.

Artikel 5

De levering wordt geacht te zijn voltrokken bij het vertrek uit onze opslagplaatsen. De goederen zijn steeds zorgvuldig nagekeken bij vertrek en worden vervoerd, zelfs indien FRANCO verkocht, op risico’s van de geadresseerde, wiens plicht het is de eventuele schade aan de vervoerder te melden binnen de voorgeschreven termijn, bij ontvangst van de goederen.

Artikel 6

De leveringstermijnen aangegeven op onze website gelden slechts als indicatie en niet als bindende termijn. De termijnen zijn nooit bindend en kunnen in geen geval aanleiding geven tot schadevergoeding om welke reden dan ook. Onze goederen reizen, zelfs indien de transportkosten bij uitzonderlijke, schriftelijke overeenkomst ten onzen laste vallen, altijd voor risico van de koper. Vanaf de levering draagt de koper het risico van de geleverde goederen, niettegenstaande het eigendomsvoorbehoud in artikel 7.

Artikel 7

Het eigendomsrecht van de geleverde goederen gaat pas op de koper over op het ogenblik van de volledige betaling van de prijs. Tot op dat ogenblik kunnen en mogen de goederen nooit in pand gegeven worden of verkocht worden en blijft Henrotech nv steeds gerechtigd de hen toebehorende goederen terug te nemen of terug te eisen. Indien Henrotech nv van dit recht gebruik maakt, zal dit slechts een ontbinding van de verkoopovereenkomst inhouden wanneer Henrotech nv dat uitdrukkelijk laat weten. In geval van inbeslagneming van de goederen dient de koper Henrotech nv daarvan op de hoogte te brengen.


Artikel 8

Particulier – Internationale zending

Bij verzendingen aan particulieren of zending buiten België zal steeds eerst een pro forma factuur opgemaakt worden die dient betaald te zijn voordat de goederen worden verzonden , op het rekeningnummer 418-5050611-64 met vermelding van klant- en documentnummer.

Bedrijven, vrije beroepen en organisaties

Bij verzendingen binnen België wordt de factuur nagestuurd zodat het factuurbedrag na ontvangst overgeschreven kan worden op het rekeningnummer BE45 7350 3951 8289  met vermelding van klant- en documentnummer.

Uitzonderingsregel betreffende wanbetaling:

Betaling via een pro forma factuur.  Na ontvangst van de betaling stuurt Henrotech nv de goederen op.

In geval er een betaling na een overeengekomen termijn geschied gelden volgende punten:

Zolang de koper aan zijn betalingsverplichtingen of andere verbintenissen niet heeft voldaan, zijn wij gerechtigd alle verdere leveringen te schorsen.
De verkochte goederen aan de koper blijven eigendom van de verkoper zolang de overeen- stemmende factuur niet werd betaald.
Elk niet op de overeengekomen vervaldag betaald bedrag wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling vermeerderd met een interest van 15 %. Bovendien wordt elk niet op de overeengekomen vervaldag betaald bedrag van rechtswege vermeerderd met € 125,00 als forfaitaire vergoeding voor de buitengerechtelijke schade, eventueel te vermeerderen met onkosten die gemaakt moeten worden wanneer de rechtbank moet tussenkomen.

Artikel 9

Alle klachten dienen ons binnen de 8 dagen na ontvangst van de orderbevestiging of factuur bij aangetekende brief te worden meegedeeld.

Onze waarborg beperkt zich tot de kwaliteit van onze producten. Indien deze gebrekkig is, dan beperkt onze verplichting zich – welke ook de gevolgen zijn van het gebrek – tot de prijs van het product.

Henrotech nv is ook niet verantwoordelijk voor indirecte schade zoals vertraging van levering.
Nochtans vervalt elke waarborg tegen onzichtbare gebreken indien de gebruiksaanwijzing niet werd opgevolgd of de goederen niet oordeelkundig werden behandeld.
Indien de klacht gegrond wordt bevonden, zal Henrotech nv de keuze hebben de geleverde goederen te vervangen of te herstellen. Elke andere schadevergoeding wordt uitgesloten.
Onze gebruiksaanwijzingen en de eventuele garanties die vervat zijn in onze promotionele literatuur, doen in geen geval afbreuk aan de bovenvermelde bepalingen en brengen onze aansprakelijkheid niet ter sprake.
Deze aansprakelijkheidsbeperking is tevens van kracht indien, om welke reden ook, onze technici hulp of advies bieden of geboden hebben rechtstreeks of onrechtstreeks bij de keuze van het te gebruiken product of bij de behandeling en het gebruik ervan.

a. Andere klachten dan die welke verborgen gebreken beogen, worden niet erkend, teruggenomen of omgeruild, indien de Koper een of ander werk aan de goederen heeft uitgevoerd zonder de goedkeuring die schriftelijk en van tevoren door onze Technische Dienst werd gegeven of indien de klachten niet schriftelijk binnen 48 uren na ontvangst ter kennis van Henrotech nv werden gebracht. Henrotech nv behoudt zich het recht voor te kiezen tussen de vervanging van de terecht geweigerde goederen en de terugbetaling van de aankoopprijs.
b. Er mogen geen goederen teruggezonden worden zonder voorafgaandelijk schriftelijke toestemming van onze Technische Dienst. Dergelijke toestemming betekent in geen geval dat de goederen gebrekkig of niet conform erkend werden door Henrotech nv. De teruggezonden goederen reizen, hoe het ook zij, op risico van de Koper en zullen franco aan onze magazijnen verstuurd worden.

c. Omwille van hygiënische redenen kunnen producten niet worden teruggenomen of omgeruild. Verkochte producten worden enkel teruggenomen indien ze in de oorspronkelijke verpakkingen zijn, onbeschadigd en ongeopend. 30 % van de aankoopsom zal verrekend worden als administratiekost.

Artikel 10

De hierboven vermelde bepalingen beletten Henrotech nv geenszins bij wanbetaling, ten laste van de koper de verbreking van de verkoopsovereenkomst vast te stellen en/of ontbinding van rechtswege ervan te vorderen, alsmede de vergoeding van alle schade.
Indien een verkoopsovereenkomst door de koper verbroken wordt of te zijnen laste ontbonden wordt, geheel of gedeeltelijk, zal deze Henrotech nv een forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding verschuldigd zijn, die minstens gelijk is aan 30 % van het bedrag van de ontbonden of verbroken verkoopsovereenkomst of het gedeelte ervan. Wij behouden ons het recht om daarenboven de vergoeding te vorderen van elke andere bijkomende schade, alsook van de betaling van de nog te maken kosten om de goederen weer in ons bezit te krijgen en/of opnieuw in hun oorspronkelijke staat te brengen.

Artikel 11

Wanneer onze leverancier niet kan produceren en/of leveren ten gevolge van overmacht of van bijzondere omstandigheden, onafhankelijk van onze wil, vervoermoeilijkheden of alle mogelijke conflicten (staat van oorlog, staking, lock-out, onrechtmatige bezetting van lokalen en/of installaties, enz.) kunnen wij afzien van de verdere, gehele of gedeeltelijke uitvoering van de bestelling, of de levering verschuiven naar een latere datum dan deze die overeengekomen was, zonder dat de klant enige eis tot schadevergoeding kan laten gelden.
Indien de koper zelf ten gevolge van overmacht of voormelde buitengewone omstandigheden de levering niet kan aanvaarden, zal de factuur op de contractueel voorziene datum van levering worden opgemaakt en zullen alle bijkomende uitzonderlijke bewarings- en leveringskosten door de klant verschuldigd zijn.

Artikel 12

Bij bestellingen via www.henrotech.be komt een geldige overeenkomst tot stand tussen de koper en Henrotech nv.  Elke bestelling veronderstelt de aanvaarding van de beschrijving en de prijzen van de verkochte goederen.  Elke overgemaakte bestelling verbindt de klant, doch verbindt ons slechts na schriftelijke bevestiging, levering of facturering.

De leveringstermijnen op de website gelden slechts als indicatie en zijn niet bindend voor de verkoper en kunnen in geen geval aanleiding geven tot schadevergoeding om welke reden dan ook.

Artikel 13

De nietigheid van één clausule of een gedeelte ervan, brengt geen nietigheid mee voor de overige bepalingen.

Artikel 14

Onderhavige algemene voorwaarden blijven van toepassing zolang de diensten van Henrotech nv worden aangeboden.

Artikel 15

Uitsluitend de Rechtbanken van Antwerpen zijn bevoegd om de geschillen te behandelen.